Seværdigheder i Island

Coat of arms: Island

22:12:15

Landekode ISO IS

Telefonopkald +354

Tidszone Atlantic/Reykjavik

Hovedstad Reykjavik

Mest populære byer

AkranesVesturlandpopulation:6 901
AkureyriNorðurland eystrapopulation:18 041
GardabaerHöfuðborgarsvæðiðpopulation:12 172
GrindavikSuðurnespopulation:3 122
HafnarfjordurHöfuðborgarsvæðiðpopulation:28 184
KeflavikSuðurnespopulation:15 081
KopavogurHöfuðborgarsvæðiðpopulation:34 122
MosfellsbaerHöfuðborgarsvæðiðpopulation:9 131
ReykjavikHöfuðborgarsvæðiðpopulation:123 246
SelfossSydlandetpopulation:6 878
SeltjarnarnesHöfuðborgarsvæðiðpopulation:4 415
VestmannaeyjarSydlandetpopulation:4 282

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning